เลขาธิการ กบข. มีหน้าที่อะไร

เลขาธิการ กบข. หมายถึง ตำแหน่งเลขาธิการในองค์กร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการย่อว่า กบข.

ซึ่ง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชเมื่อออกจากราชการ เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก และเพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก กบข.เป็นการหักเงินเดือนข้าราชการ เพื่อออม และรัฐเอาเงินออมส่วนนั้นไปลงทุนเพื่อให้มีดอกผลงอกเงย โดยบังคับหักเงินเดือนเริ่มต้น 3% และรัฐช่วยออกสมทบให้ 3% ซึ่งถือเป็นสวัสดิการข้าราชการอย่างหนึ่ง

กบข. สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังภาครัฐที่ดี จัดสรรงบประมาณรองรับภาระรายจ่ายด้านบำเหน็จบำนาญอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ข้าราชการสมาชิกมีเงินออมเพียงพอสำหรับชีวิตหลังเกษียณ ซึ่งคณะกรรมการและสำนักงาน ได้มุ่งมั่นดำเนินงานให้ได้มาตรฐานสากลอย่างเต็มที่ ทำให้ กบข. ได้รับการยอมรับและได้รับการสนับสนุน

จนเป็นกองทุนขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกมากกว่า 1 ล้านคน กบข. เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 โดยมีคณะกรรมการกองทุน ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งในการบริหารกิจการของกองทุน ทั้งยังมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการจัดการกองทุนตลอดจนกำหนดนโยบายการลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงต่าง ๆ

ตำแหน่งเลขาธิการ กบข. นั้นมีหน้าที่ในการบริหารงานขององค์กร กบข. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและเกาหลี ตามทิศทางที่กำหนดขึ้น

หมายเหตุ: ข้อมูลนี้อ้างอิงจากความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร กองทุนเพื่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศเกาหลี (กบข.) ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง สำหรับข้อมูลล่าสุด กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อถือได้

เลขาธิการ กบข. คนปัจจุบัน 2023

แผนยุทธศาสตร์ ของเลขาธิการ กบข. คนปัจจุบัน

1. แผนยุทธศาสตร์ด้านงานลงทุน มีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนยั่งยืนระยะยาว โดยจะทบทวนแผนจัดสรรสัดส่วนสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว เพื่อกำหนดแนวทางสร้างผลตอบแทนยั่งยืนให้แก่สมาชิก และพัฒนาแผนทางเลือกการลงทุนให้แก่สมาชิก เช่น แผนทองคำ แผนตราสารทุนต่างประเทศ เป็นต้น 

2. แผนยุทธศาสตร์ด้านงานสมาชิก มีเป้าหมายเพื่อทวีค่าเงินออมของสมาชิก สร้างความรู้สึกผูกพันกับ กบข. โดยจะขับเคลื่อนแผนงานด้วยการใช้ข้อมูล เสริมพลังด้วยฟินเทค (Fintech) สร้างคู่แฝดดิจิทัล และพัฒนาโปรแกรมประมาณการ (Simulation Programs) เพื่อให้สมาชิกตัดสินใจใช้บริการ กบข. ได้ตรงกับเป้าหมายการออมเงินเพื่อการเกษียณ พร้อมทั้งผลักดันแก้ไขร่าง พ.ร.บ. กบข. ให้มีผลบังคับใช้ เช่น เปิดโอกาสให้สมาชิกออมเพิ่มได้สูงสุดถึง 30% ของอัตราเงินเดือน เป็นต้น

3. แผนยุทธศาสตร์ด้านงานบริหารองค์กร มีเป้าหมายให้พนักงานผูกพันกับองค์กร ทุ่มเทเพื่อสมาชิก และผลักดัน กบข. ให้เป็นผู้นำด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบในระดับโลก พร้อมเป็นกองทุนบำนาญต้นแบบ ที่สามารถให้ความช่วยเหลือเชิงเทคนิคกับกองทุนบำนาญอื่นในประเทศและต่างประเทศได้

เกี่ยวกับ กบข.

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก และจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก กบข. มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีคณะกรรมการ กบข. เป็นผู้กำหนดนโยบาย ปัจจุบัน กบข. มีสมาชิกประมาณ 1.19 ล้านคน มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิประมาณ 1.21 ล้านล้านบาท (ข้อมูล ณ 30 ม.ค. 2566)