นิทรรศการ “SACICT Mobile Gallery 2019”

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT
เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม อนุรักษ์
และร่วมสืบสานคุณค่างานหัตถศิลป์ไทยโดยมีพันธกิจสำคัญในการเป็นศูนย์รวมองค์ค
วามรู้และเผยแพร่งานหัตถศิลป์ไทยที่มีคุณค่าหลากหลายแขนง
เพื่อจุดประกายให้เกิดการพัฒนาหัตถศิลป์รูปแบบใหม่ขึ้นในสังคมไทยภายใต้แนวคิด
หัตถศิลป์ของชีวิตประจำวัน “Today’s Life Craft”


ทั้งนี้เพื่อเป็นการนำเสนอพันธกิจและบทบาทของการเป็นผู้สร้างพลังและชี้นำทิศทางข
องการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมในทุกมิติ SACICT จึงจัดกิจกรรม “SACICT
Mobile Gallery 2019” ภายใต้แนวคิด “Sense of Siam :
สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน” จำนวน 4 ครั้ง
ใน 4 พื้นที่ คือ ไอคอนสยาม นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ จัตุรัสจามจุรี
และบ้านนครใน จังหวัดสงขลา


โอกาสนี้ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ
จัตุรัสจามจุรี ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วมทำข่าวการเปิดนิทรรศการ
“SACICT Mobile Gallery 2019” พร้อมชมนิทรรศการ
ถ่ายทอดการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมในอาเซียน
และประสบการณ์สืบค้นข้อมูลงานศิลปหัตกรรมบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม
(SACICT Archive)


ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.30 น.
ณ โถงอาคารสำนักงาน ชั้น G อาคารจัตุรัสจามจุรี