พร็อพเวิร์กซ์ โดย อนันดาฯ เปิดตัวเทคโนโลยีและนวัตกรรม IoT สนับสนุนงานบริหารจัดการสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รองรับสู่ Smart City ผนึกพันธมิตรรายแรก ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ โดย ซี.พี.แลนด์

พร็อพเวิร์กซ์ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ผู้นำแห่งวงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง และผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า  เปิดตัวบริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม IoT  สนับสนุนการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาบริหารจัดการสินทรัพย์และทรัพยากรอาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างการบริหารจัดการสินทรัพย์อัจฉริยะรูปแบบ Smart Assets Management เพื่อนำไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในอนาคต พร้อมผนึกพันธมิตรรายแรก “ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์” (CPFM) ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารทรัพยากรอาคารแบบบูรณาการครบวงจร ภายใต้บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) 

 

คุณธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ กรรมการ บริษัท อนันดา  ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยการพัฒนาของเทคโนโลยีนั้นทำให้เกิดสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น จนสามารถDisrupt ผู้เล่นเดิมในอุตสาหกรรม ถึงเวลาที่ผู้ประกอบการจะต้องกระโดดให้เท่าทันเทคโนโลยี จึงจะสามารถอยู่รอดและเติบโตได้ในยุคดิจิทัล ซึ่งอนันดาฯ ได้มีการเร่งปรับตัวเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของธุรกิจให้ทันกับเทคโนโลยีที่เข้ามา โดยมีแผนงานในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา  รวมถึงปลูกฝังวัฒนธรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมที่ไม่หยุดนิ่งให้กับคนในองค์กร เพื่อที่จะอยู่รอดและเติบโตได้ในยุคดิจิทัล

ดร.โกศล ทรัพย์ประเสริฐ ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บริษัท อนันดา  ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ที่ผ่านมา อนันดาฯ ได้มีการจัดตั้ง PropworX  ซึ่งเป็นผู้พัฒนาสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน  IoT หรือ Internet of Things สร้างการบริหารจัดการสินทรัพย์อัจฉริยะของงานด้านบริหารทรัพย์สินและอาคารสูงในรูปแบบ Smart Assets Management เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการงานด้านบริหารทรัพย์สิน ทรัพยากรอาคาร และอาคารสูงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอันจะนำไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในอนาคต ล่าสุด ได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรรายแรก คือ CPFM ซึ่งดำเนินธุรกิจบริหารทรัพยากรอาคารแบบบูรณาการ โดยเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ยักษ์ใหญ่ในวงการด้านอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทในกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่ง CPFM มีประสบการณ์ด้านบริหารการดูแลอาคารมาแล้วกว่า 50 อาคาร รวมพื้นที่ 1,300,000 ตรม. ทั่วประเทศ มีผลงานด้านการจัดการพลังงานที่โดดเด่น เคยได้รับรางวัล Thailand Energy Award และรางวัล Asian Energy Award จากหลายอาคารที่ดำเนินการบริหาร อาทิ เช่น อาคาร ธาราสาทร และ อาคาร ธาราพัฒนาการ โดยทั้ง PropworX และCPFM มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายตรงกันที่เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจด้านบริหารจัดการสินทรัพย์อัจฉริยะอันจะนำไปสู่การเกิด Smart City  ในอนาคต จึงได้มีการทำสัญญาความร่วมมือ (MOU) ด้านการบริหารอาคารแบบ Smart Building System ร่วมกันระหว่างบมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ และ บ.CPFM เพื่อเป็นการผนึกกำลังให้เกิดการขยายฐานทางธุรกิจของทั้งสองฝ่าย ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในงานด้านบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ โดย บ.CPFM ได้ตกลงใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพย์สินจาก PropworX  เป็นหลักในการนำเสนองานขายสำหรับบริหารจัดการทรัพยากรอาคารให้ลูกค้าของ CPFM ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการต่อยอดการบริการด้านบริหารอาคารแบบ Smart Building System นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ครั้งสำคัญ

คุณจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (CPFM) กล่าวว่า ปัจจุบันการบริหารจัดการอาคารเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทขององค์กรธุรกิจและสังคมในยุคที่ต้องการนำข้อมูลแบบ Real-time มาใช้ในการบริหารจัดการอาคารให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้ใช้อาคารต้องการความปลอดภัยมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องสุขอนามัย อีกทั้งองค์กรธุรกิจยังต้องลดต้นทุนในการดำเนินงานเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ดังนั้นการนำเทคโนโลยี IoT มาปรับใช้ในการบริหารจัดการอาคารถือเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารจัดการอาคารไปสู่ยุคดิจิทัล ที่ต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เรียกว่า Big Data และการเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุค Next normal ที่ต้องใช้คนทำงานให้น้อยลงแบบเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะการดูแลทรัพย์สินประเภทอาคารที่มีมูลค่าสูงตั้งแต่หลักร้อยล้านไปจนถึงหมื่นล้าน การใช้เทคโนโลยี IoT มาติดตั้งจะทำให้เราสามารถตรวจสอบการทำงาน การใช้พลังงาน และสุขภาพของอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารตลอด 24 ชั่วโมง ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปวิเคราะห์ วัดผลและบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพได้สูงสุด การได้จับมือกับทาง พร็อพเวิร์กซ์ (PropworX) ถือเป็นโอกาสอันดีในการผนึกกำลังและต่อยอดการบริการด้านบริหารอาคารแบบ Smart Building System นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่ง

PropworX  มีกลยุทธ์การบริหารงานแบบ IGNITE Your City จุดประกายให้เมืองด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนี้

I – Innovations    คือ นวัตกรรมเพื่อการบริหารสินทรัพย์อย่างอัจฉริยะ

G – Going Cloud คือ การเข้าถึงข้อมูล ได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยความปลอดภัย

N – Networks   คือ การเชื่อมโยงสินทรัพย์กับเทคโนโลยี และการให้ความร่วมมือกับ Partner ต่างๆ

I – Inventions   คือ การสร้างสรรค์ Solution ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

T – Transformation  คือ การปฏิรูปเพื่อเข้าสู่เมืองอัจฉริยะ

E – Effective & Efficiency  คือ การมอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงสุด

นอกจากนี้ PropworX  คือ ผู้เชื่อมต่อสินทรัพย์และการจัดการให้ใกล้ชิดมากขึ้นได้ทุกที่และทุกเวลา ด้วยการเปลี่ยนแปลงระบบ Analog ในปัจจุบันสู่โลก Digital แห่งอนาคต โดยมี Solution ที่ตอบโจทย์ด้านต่างๆ ดังนี้

 1. Smart Building/Smart Industrial
 • Smart IoT คือ เครื่องมือช่วยในการเชื่อมโยงระบบปฏิบัติการแบบ Analog สู่ Digital
 • Smart Platform คือ แพลตฟอร์มสำหรับการปฏิบัติงานด้านบริหารสินทรัพย์
 • Smart Control Room คือ ศูนย์รวมข้อมูล ที่ใช้ในการตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร เพื่อใช้ในการบริหารงานวิศวกรรม และความปลอดภัย ร่วมกับผู้ใช้งาน ไว้ที่เดียวกัน
 1. Smart Logistic
 • Smart GPS Tracking คือ ระบบติดตามการเคลื่อนไหวและตำแหน่ง เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Smart Platform คือ แพลตฟอร์มสำหรับการบริหารงานจัดการ Logistic อย่างมีประสิทธิภาพ
 1. Smart Farmingระบบปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ
 2. Smart HomeระบบHome Automation เพื่อความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย
 3. Smart Digital Money  ระบบการเงินยุคดิจิทัล
 4. Asset Management ServicesการบริหารProperty Management และ Facility Management รวมถึงการให้บริการ Smart Mobile Service Team

            โดย PropworX มีเป้าหมายหลักที่จะขยายการบริการด้านบริหารจัดการสินทรัพย์และทรัพยากรอาคารพักอาศัยและอาคารพาณิชย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม IoT ให้ครอบคลุมและครบวงจร เพื่อสนับสนุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด